dataS
dataRmath
dataParams
dataHyp
GAP2Mathematica.sh
dataHypMath
dataCharIrr
HeckeCRG.nb
Mairi.g
basisMath
trMatG.txt
dataParamsMath
dataSmath
trMat.txt
dataR
dataCharIrrMath
basis