dataSmath
dataRmath
dataCharIrr
basisMath
dataHyp
dataCharIrrMath
basis
GAP2Mathematica.sh
HeckeCRG.nb
trMat.txt
dataParams
dataHypMath
dataR
dataParamsMath
dataS
trMatG.txt
Mairi.g